Algemene voorwaarden

Hondenschool het Kwispelaartje wordt juridisch vertegenwoordigd door Mevr. H. Walters.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Hondenschool het Kwispelaartje: Hondenschool het Kwispelaartje, gevestigd aan  Kringdans 31, 2907RL Capelle aan den IJssel, en statutair gevestigd te Capelle aan den ijssel (kvk Rotterdam).
 • Klant: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, bestellingen aan en overeenkomsten met Hondenschool het Kwispelaartje voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op onze webshop. Deze voorwaarden kunt u downloaden vanaf onze webshop.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Hondenschool het Kwispelaartje. Alle uitingen van Hondenschool het Kwispelaartje op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 • De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Hondenschool het Kwispelaartje is aangekomen.
 • De overeenkomst met Hondenschool het Kwispelaartje komt tot stand op het moment dat Hondenschool het Kwispelaartje het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Hondenschool het Kwispelaartje een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
 • De overeenkomst wordt door Hondenschool het Kwispelaartje opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.
 • Hondenschool het Kwispelaartje kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
 • De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. Hondenschool het Kwispelaartje levert alleen aan particulieren.
 • Hondenschool het Kwispelaartje behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren

4. Diverse en algemene bepalingen cursus

 • Hondenschool Het Kwispelaartje en de trainers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die door, of aan de hond van de cursist is veroorzaakt voor, tijdens of na de training(kijk voorwaarden in WA verzekering na). De cursist blijft te allen tijde – dus ook tijdens de training – verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn hond, alsmede de gevolgen daarvan.
 • De hond draagt tijdens de training een normale halsband of tuigje van leer of stof met daaraan een lijn van ongeveer 1.20 meter. Er wordt niet getraind met slipkettingen, anti-trektuigen of flexlijnen.
 • De cursist heeft tijdens de training altijd poepzakjes bij zich
 • Tijdens de training staat de mobiele telefoon van de cursist uit.
 • De hond moet de entingen hebben gehad die voor zijn/haar leeftijd gelden.
 • Indien de hond loops is of lichamelijk niet in orde, overleg dan eerst met de trainer voordat de training start.
 • Kinderen zijn welkom, als ze jonger zijn dan 12 jaar kunnen ze onder begeleiding van en samen met ouders trainen. Zelfstandig trainen door kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is ter beoordeling van de trainer.

5. Cursusgeld en annulering

 • Het cursusgeld dient de eerste les contant te worden voldaan of voor aanvang van de training te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van Het Kwispelaartje.
 • Bij onverwachte verhindering kunnen gemaakte afspraken gewijzigd worden. Hiervoor geldt de volgende regeling:– bij annulering binnen 24 uur vervalt de training en is het niet mogelijk de geannuleerde les te verplaatsen Indien van overmacht sprake is, is e.e.a. ter beoordeling van Het Kwispelaartje.- bij de dogfrisbeelessen mag je 2 lessen missen binnen een cursus. Bij meerdere lessen missen, worden er lessen afgeteld. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden op deze regel in geval van langdurige ziekte, etc.
 • Indien door ziekte of verhindering van de trainer een les vervalt, zullen deze in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald.
 • Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist is niet mogelijk.
 • Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Het Kwispelaartje, wordt het resterende cursusgeld, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten, aan de cursist gerestitueerd.
 • Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
 • Bij betaling per overschrijving is de klant verplicht het factuurbedrag binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen te betalen. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij Hondenschool het Kwispelaartje.
 • Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.

6. Prijzen

 • De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
 • Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief het in het te leverende land geldende BTW-percentage.

7. Privacy
Hondenschool het Kwispelaartje respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website.

8. Slotbepalingen
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Hondenschool het Kwispelaartje is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).