Algemene voorwaarden

Hondenschool het Kwispelaartje
Postadres:
Lekdijk Oost 62a
2861GB Bergambacht
BTW Nummer: NL001634417B79
KvK: 24374555

Hondenschool het Kwispelaartje wordt juridisch vertegenwoordigd door Mevr. H. Walters.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• “Hondenschool het Kwispelaartje“: Hondenschool het Kwispelaartje, gevestigd
aan Lekdijk Oost 62a, en statutair gevestigd te Bergambacht (kvk Rotterdam).
• “klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, bestellingen
aan en overeenkomsten met Hondenschool het Kwispelaartje voor zover daarvan
niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
• Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden.
• Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op onze webshop. Deze
voorwaarden kunt u downloaden vanaf onze webshop.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
• Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door
Hondenschool het Kwispelaartje. Alle uitingen van Hondenschool het Kwispelaartje
op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
• De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail
(bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar
slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Hondenschool het
Kwispelaartje is aangekomen.
• De overeenkomst met Hondenschool het Kwispelaartje komt tot stand op het
moment dat Hondenschool het Kwispelaartje het aanbod heeft geaccepteerd en
dit naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestig (factuur). De
koopovereenkomst komt ook tot stand op het moment dat Hondenschool het
Kwispelaartje een uitnodiging voor de cursus heeft gestuurd nadat de klant zich
heeft ingeschreven.
• De overeenkomst wordt door Hondenschool het Kwispelaartje opgeslagen zodat
de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.
• Hondenschool het Kwispelaartje kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die
evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of
drukfouten.
• De verkoop van de aangeboden artikelen/cursussen geschiedt uitsluitend in
huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.
Hondenschool het Kwispelaartje levert alleen aan particulieren.
• Hondenschool het Kwispelaartje behoudt zich het recht voor bestellingen zonder
opgaaf van redenen te weigeren

4. Diverse en algemene bepalingen cursus
• Hondenschool Het Kwispelaartje en de trainers kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade die door, of aan de hond van de cursist is veroorzaakt
voor, tijdens of na de training(kijk voorwaarden in WA verzekering na). De cursist
blijft te allen tijde – dus ook tijdens de training – verantwoordelijk voor de
gedragingen van zijn hond, alsmede de gevolgen daarvan.
• De hond draagt tijdens de training een normale halsband of tuigje van leer of stof
met daaraan een lijn van minimaal 1.50 meter. Er wordt niet getraind met
slipkettingen, prikbanden of flexlijnen.
• De cursist heeft tijdens de training altijd poepzakjes bij zich
• Tijdens de training staat de mobiele telefoon van de cursist uit.
• De hond moet de entingen hebben gehad die voor zijn/haar leeftijd gelden.
• Indien de hond loops is of lichamelijk niet in orde, overleg dan eerst met de
trainer voordat de training start.
• Kinderen zijn welkom, als ze jonger zijn dan 12 jaar kunnen ze onder begeleiding
van en samen met ouders trainen. Zelfstandig trainen door kinderen in de leeftijd
tussen 12 en 16 jaar is ter beoordeling van de trainer.

5. Cursusgeld en annulering
• Het cursusgeld dient de eerste les contant te worden voldaan of voor aanvang van
de training te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van Het Kwispelaartje.
• Bij onverwachte verhindering kunnen gemaakte afspraken gewijzigd worden.
Hiervoor geldt de volgende regeling:
– bij annulering binnen 24 uur vervalt de training en is het niet mogelijk de
geannuleerde les te verplaatsen Indien van overmacht sprake is, is e.e.a. ter
beoordeling van Het Kwispelaartje.
• Indien door ziekte of verhindering van de trainer een les vervalt, zullen deze in
overleg op een ander tijdstip worden ingehaald.
• Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de
cursist is niet mogelijk.
• Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Het
Kwispelaartje, wordt het resterende cursusgeld, na aftrek van vaste lasten en
administratiekosten, aan de cursist gerestitueerd.
• Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
• Bij betaling per overschrijving is de klant verplicht het factuurbedrag binnen 14
(veertien) dagen na ontvangst van factuur te betalen. Het gaat hierbij om de
ontvangstdatum van de betaling bij Hondenschool het Kwispelaartje.
• Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden.

6. Prijzen
• De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
• Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in het te leverende land geldende BTW percentage.

7. Privacy
Hondenschool het Kwispelaartje respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar
website.

8. Slotbepalingen
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Hondenschool het Kwispelaartje is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het
internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).